Beschrijving

Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-protestantse basisonderwijs

In het boek wordt nagegaan hoe de spiritualiteit van leraren basisonderwijs te herkennen is in hun werk. Het betreft een kwalitatief empirisch onderzoek dat voornamelijk met behulp van diepte-interviews is uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op leraren die werken in het reformatorische en in het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs. Aan de orde is hoe leerkrachten zichzelf zien in verband met de identiteit van de school, welke inspiratie zij hebben meegekregen tijdens hun studie en in hun loopbaan en met welk elan zij op dit moment hun werk doen. De studie geeft een breed inzicht in wat leerkrachten drijft. Het gaat zowel om de vraag waarom ze zo graag dit beroep uitoefenen als om de vraag welke rol hun geloofsovertuigingen en hun geloofsbeleving daar een rol in spelen.

Het boek bestaat uit twee delen. Het theoretisch gedeelte bevat een literatuurstudie naar het begrip spiritualiteit, een overzicht van spiritualiteit in de orthodoxe bevolkingsgroepen en een beschrijving van de reformatorische en de gereformeerd-vrijgemaakte onderwijszuil. Het empirisch deel bevat een uitvoerige beschrijving van het onderzoeksmateriaal. De resultaten maken duidelijk dat de leerkrachten beschouwd kunnen worden als goede dragers van het orthodox-protestantse onderwijs. Theologische verschillen die in de zuil leven blijken ook door te werken in hoe men het werk met kinderen beleeft. Het verslag maakt de lezer deelgenoot van de vreugdevolle en inspirerende momenten in het werk van een leerkracht.

Bram de Muynck is lector ‘Onderwijs en identiteit’ aan hogeschool Driestar Educatief te Gouda.

Auteur : Muynck, Bram de
ISBN : 9789058298874